โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงาน อยู่ที่ เพ็ญ อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10410264625624

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: 3-105-91/62อด

ประกอบกิจการ: คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงาน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 14420-14430, 43511-43512, 57402 4 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 140000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 2584 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 9 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 65000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท