โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ 65 อยู่ที่ ปทุมธานี 12140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-73-1/55ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิต ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ 65

สถานที่ตี้ง: 3 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์: 07300

โรงงานประเภท: 70000000

เงินทุน: 370 บาท

คนงาน: 495.06 คน

แรงม้า: 31909 แรงม้า

TSIC: 27 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 40000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท