โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-72-1/59ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205556017750

ประกอบกิจการ: ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์

สถานที่ตี้ง: 27/43 8 หนองหว้า 3 ศรีราชา-ปากร่วม บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 084-3465398,038-347803

โรงงานประเภท: 07200

เงินทุน: 1050000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 118.96 แรงม้า

TSIC: 26402

วันที่ใบอนุญาต: 27 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 550000 บาท