โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แมนเดอร์รับเบอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง อยู่ที่ สะเดา สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(3)-43/56สข

ชื่อโรงงาน: บริษัท แมนเดอร์รับเบอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แมนเดอร์รับเบอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแท่ง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 37409 1 กาญจนวนิช สำนักขาม สะเดา สงขลา 90320

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05203

เงินทุน: 40000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 277.75 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 23 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 30000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท