โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-63(2)-79/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนพาณิชย์: 0107547000206

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

สถานที่ตี้ง: – 2 – – ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 585000000 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 5686 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 15 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 35000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 150000000 บาท