โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ 59 อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13210

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-77(2)-47/55อย

ชื่อโรงงาน: บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบกิจการ: 59

สถานที่ตี้ง: 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 07702

โรงงานประเภท: 98000000

เงินทุน: 77 บาท

คนงาน: 107.5 คน

แรงม้า: 34100 แรงม้า

TSIC: 19 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 4 ก.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 23000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 45000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท