โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เฮิร์บส์ บิวตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ 116 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-47(3)-5/55

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮิร์บส์ บิวตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮิร์บส์ บิวตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: การทำเครื่องสำอาง การทำยาสีฟัน หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย

ประกอบกิจการ: 116

สถานที่ตี้ง: บางบอน 1 ซอย 11 แยก 6 บางบอน 1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 04703

โรงงานประเภท: 8500000

เงินทุน: 14 บาท

คนงาน: 45 คน

แรงม้า: 24242 แรงม้า

TSIC: 1 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 1 ต.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 4000000

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท