โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เฮฟเวน เวลส์ เปเปอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระดาษจากกระดาษเก่าและกระดาษสีน้ำตาล อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10740264325621

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮฟเวน เวลส์ เปเปอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮฟเวน เวลธ์ เปเปอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0745561003856

ทะเบียนเดิม: 3-38(2)-4/62สค

ประกอบกิจการ: ผลิตกระดาษจากกระดาษเก่าและกระดาษสีน้ำตาล

สถานที่ตี้ง: 90/103 7 รุ่งเศรษฐกิจ2 เศรษฐกิจ1 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 03802

เงินทุน: 80000000 บาท

คนงาน: 62 คน

แรงม้า: 5752.13 แรงม้า

TSIC: 17012

วันที่ใบอนุญาต: 10 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท