โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ แอนด์ เอ มีท ฟูด โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130011025625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ แอนด์ เอ มีท ฟูด โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ แอนด์ เอ มีท ฟูด โปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135559004803

ทะเบียนเดิม: จ3-92-2/62ปท

ประกอบกิจการ: ห้องเย็น

สถานที่ตี้ง: 21/34 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09200

เงินทุน: 8650000 บาท

คนงาน: 25 คน

แรงม้า: 64 แรงม้า

TSIC: 52101

วันที่ใบอนุญาต: 15 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 150000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท