โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-20(1)-1/58พช

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0675555000205

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ตี้ง: 171 9 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์: 081-8455377

โรงงานประเภท: 02001

เงินทุน: 4285675 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 55 แรงม้า

TSIC: 11041

วันที่ใบอนุญาต: 8-Jan-58

เริ่มดำเนินการ: 9-Feb-58

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1056082 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2270681 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 958912 บาท