โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-91(1)-1/60ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105557028870

ประกอบกิจการ: บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ

สถานที่ตี้ง: 68 13 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 203289438 บาท

คนงาน: 21 คน

แรงม้า: 112 แรงม้า

TSIC: 25941

วันที่ใบอนุญาต: 26 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 38055000 บาท

มูลค่าอาคาร: 83485106 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6540373 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 75208959 บาท