โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุหีบห่อสินค้า อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20250102825624

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-91(1)-2/62ปจ

ประกอบกิจการ: บรรจุหีบห่อสินค้า

สถานที่ตี้ง: 111 13 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์: 037-480346-7

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 887249410 บาท

คนงาน: 262 คน

แรงม้า: 386.5 แรงม้า

TSIC: 25941

วันที่ใบอนุญาต: 23 เม.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 312387788 บาท

มูลค่าอาคาร: 311801537 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 8644781 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 254415304 บาท