โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ.ที.พี.เคมีคอล จำกัด

ประกอบกิจการ 21/5 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-22/55สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.ที.พี.เคมีคอล จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: การทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ฝาขวดพลาสติก ขวดพลาสติก ฯลฯ และบดย่อยพลาสติก

ประกอบกิจการ: 21/5

สถานที่ตี้ง: 6 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 05301

โรงงานประเภท: 10200000

เงินทุน: 23 บาท

คนงาน: 199 คน

แรงม้า: 25203 แรงม้า

TSIC: 24 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 22 พ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท