โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็ม.เอ็ม.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ อัด กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(11)-2/56ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอ็ม.สตีล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอ็ม.สตีล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105547013993

ประกอบกิจการ: อัด กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และชื่อมโลหะทั่วไป

สถานที่ตี้ง: 55 4 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06411

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 275 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 11 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท