โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด

ประกอบกิจการ 88 อยู่ที่ ปราจีนบุรี 25110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-8(1)-7/55ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตน้ำผลไม้

ประกอบกิจการ: 88

สถานที่ตี้ง: 8 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์: 00801

โรงงานประเภท: 11800000

เงินทุน: 15 บาท

คนงาน: 57.5 คน

แรงม้า: 15131 แรงม้า

TSIC: 10 ก.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1300000

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท