โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ตันต่อปี และโกดังเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-2(6)-1/59ปจ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0255555000969

ประกอบกิจการ: การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ตันต่อปี และโกดังเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

สถานที่ตี้ง: 4 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์: 037-208841-8

โรงงานประเภท: 00206

เงินทุน: 125000000 บาท

คนงาน: 56 คน

แรงม้า: 3466.44 แรงม้า

TSIC: 28250

วันที่ใบอนุญาต: 6 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 72000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 53000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท