โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10130230325626

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135530000575

ทะเบียนเดิม: 3-77(2)-30/62ปท

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ตี้ง: 48/1 1 ปทุมธานี-บางเลน คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 851566270 บาท

คนงาน: 551 คน

แรงม้า: 8654.27 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 6 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 7000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 618929000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 130000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 95637270 บาท