โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอี่ยมเส็ง คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตอิฐบล็อค อยู่ที่ ชุมแพ ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-267/56ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอี่ยมเส็ง คอนกรีต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอี่ยมเส็ง คอนกรีต จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405556002173

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตอิฐบล็อค

สถานที่ตี้ง: 10 บ้านหนองหว้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 13000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 309 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท