โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด อยู่ที่ กำแพงแสน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-31/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด

สถานที่ตี้ง: 39 4 จันทรุเบกษา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 029313065

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 23000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 39 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 10 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท