โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบชิ้นส่วนสายไฟรถยนต์ อยู่ที่ น้ำพอง ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-77(2)-15/61ขก

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0405545000549

ประกอบกิจการ: ประกอบชิ้นส่วนสายไฟรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 96 5 มิตรภาพ น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์: 043-441117 ต่อ 11

โรงงานประเภท: 07702

เงินทุน: 41000000 บาท

คนงาน: 555 คน

แรงม้า: 433.74 แรงม้า

TSIC: 29309

วันที่ใบอนุญาต: 1 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ: 29 มิ.ย 2561

มูลค่าที่ดิน: 11000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 27000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1700000 บาท