โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-100(5)-2/58ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.พี.ซิงค์ โลหะ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135545001475

ประกอบกิจการ: รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ

สถานที่ตี้ง: โฉนดเลขที่ 60689,60690,60691 7 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 10005

เงินทุน: 55500000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 387.77 แรงม้า

TSIC: 25921

วันที่ใบอนุญาต: 14-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท