โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส บี คอนกรีตเพ้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-235/56สฎ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส บี คอนกรีตเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส บี คอนกรีตเพ้นท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 08455555002192

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 11/3 9 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350

โทรศัพท์: 087-4178721

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 25000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 95.5 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 9 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท