โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด

ประกอบกิจการ 12 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-33-2/55บร

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: นายสมชาย แดนกระโทก

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตรองเท้านิรภัย

ประกอบกิจการ: 12

สถานที่ตี้ง: 12 – – ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 086-3173352

โทรศัพท์: 03300

โรงงานประเภท: 4500000

เงินทุน: 45 บาท

คนงาน: 47.5 คน

แรงม้า: 19201 แรงม้า

TSIC: 5 พ.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 5 พ.ย. 2555

เริ่มดำเนินการ: 200000

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท