โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอสเค คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-45/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเค คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสเค คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 205557022994

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 80965 10 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 5004

เงินทุน: 28850000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 27 ก.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12750000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท