โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอช.พี.บี.อินเตอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ ทำตู้โลหะ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740023125625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช.พี.บี.อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช.พี.บี.อินเตอร์เทรด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105558134096

ทะเบียนเดิม: จ3-64(4)-1/62สค

ประกอบกิจการ: ทำตู้โลหะ

สถานที่ตี้ง: 88/12 12 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06404

เงินทุน: 15000000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 90 แรงม้า

TSIC: 25993

วันที่ใบอนุญาต: 28 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 7000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท