โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เอกรดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บุณฑริก อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-57(3)-3/61อบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอกรดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอกรดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 345558000659

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: – 11 – – หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 5703

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 195.19 แรงม้า

TSIC: 23952

วันที่ใบอนุญาต: 10 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท