โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เวสด์วูด โอเวอร์แลนด์ เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20710008325623

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสด์วูด โอเวอร์แลนด์ เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสด์วูด โอเวอร์แลนด์ เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0715558000914

ทะเบียนเดิม: จ3-58(1)-5/62กจ

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 415 9 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 2800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 62.4 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 28 ม.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท