โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เวชศรี รังนกไทย จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องดื่มรังนก อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20240017625623

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวชศรี รังนกไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวชศรี รังนกไทย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: สจ.5 024952

ทะเบียนเดิม: จ3-20(2)-2/62ฉช

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องดื่มรังนก

สถานที่ตี้ง: 42 3 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 02002

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 280.25 แรงม้า

TSIC: 11049

วันที่ใบอนุญาต: 22 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท