โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-20/60ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205558024923

ประกอบกิจการ: ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย

สถานที่ตี้ง: 436/13 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 081-9825351

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 7900000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 470 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 25 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 7000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 100000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท