โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-3/57สข

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0905552001917

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 73 5 จะโหนง จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 9153500 บาท

คนงาน: 39 คน

แรงม้า: 391.5 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 9 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 4500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2653500 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท