โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ 999/2 อยู่ที่ นครราชสีมา 30380

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-53(4)-45/55นม

ชื่อโรงงาน: บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตขวดพลาสติกสำเร็จรูป PET

ประกอบกิจการ: 999/2

สถานที่ตี้ง: 1 มิตรภาพ นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380

โทรศัพท์: 05304

โรงงานประเภท: 273865000

เงินทุน: 53 บาท

คนงาน: 1808 คน

แรงม้า: 25202 แรงม้า

TSIC: 19 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 20621000

มูลค่าที่ดิน: 58178000 บาท

มูลค่าอาคาร: 183066000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท