โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เบส ออโต้เซลล์ จำกัด สาขาชลบุรี

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-170/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เบส ออโต้เซลล์ จำกัด สาขาชลบุรี

ผู้ประกอบการ: บริษัท เบส ออโต้เซลล์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105557048005

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 191 3 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 3200000 บาท

คนงาน: 39 คน

แรงม้า: 21.39 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 25 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1200000 บาท