โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เทรนด์ อาร์ต โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์แก้ว อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 91590007725625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทรนด์ อาร์ต โลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทรนด์ อาร์ต โลจิสติกส์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: ข3-54-1/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์แก้ว

สถานที่ตี้ง: 88/120 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์: 02-1364859

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05400

เงินทุน: 5978179 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 20 แรงม้า

TSIC: 23101

วันที่ใบอนุญาต: 10 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1978179 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท