โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เทพเจริญทรัพย์ พาราวู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ห้วยยอด ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-8/61ตง

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทพเจริญทรัพย์ พาราวู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทพเจริญทรัพย์ พาราวู้ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0925559000878

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6805 เล่ม 69 หน้า 5 เลขที่ดิน 8 12 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130

โทรศัพท์: 089-8723510

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 18000000 บาท

คนงาน: 89 คน

แรงม้า: 666 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 15 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท