โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เทพยสิทธิ์ รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10700268125625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทพยสิทธิ์ รีไซเคิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทพยสิทธิ์ รีไซเคิล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0705556001786

ทะเบียนเดิม: 3-105-95/62รบ

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สถานที่ตี้ง: 54/10 11 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 10500

เงินทุน: 8750000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 244 แรงม้า

TSIC: 38211

วันที่ใบอนุญาต: 10 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 250000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท