โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เด่นชัยการเคหะและที่ดิน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20110246925625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เด่นชัยการเคหะและที่ดิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เด่นชัยการเคหะและที่ดิน จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-72-17/62สป

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด

สถานที่ตี้ง: 209/7 2 บางพลี-ตำหรุ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07200

เงินทุน: 30000000 บาท

คนงาน: 73 คน

แรงม้า: 472.4 แรงม้า

TSIC: 26402

วันที่ใบอนุญาต: 25 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท