โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด

ประกอบกิจการ 49/1 อยู่ที่ สุราษฎร์ธานี 84000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-2/55สฎ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

ประกอบกิจการ: 49/1

สถานที่ตี้ง: 3 – – ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 –

โทรศัพท์: 05304

โรงงานประเภท: 25000000

เงินทุน: 45 บาท

คนงาน: 485 คน

แรงม้า: 25202 แรงม้า

TSIC: 31 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 12000000

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท