โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยา อบไม้ ผลิตไม้สับ และอัดเม็ด อยู่ที่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(1)-110/61สฎ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0805546000611

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยา อบไม้ ผลิตไม้สับ และอัดเม็ด

สถานที่ตี้ง: 8 6 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์: 081-8951444

โรงงานประเภท: 03401

เงินทุน: 185000000 บาท

คนงาน: 188 คน

แรงม้า: 4074.88 แรงม้า

TSIC: 16101

วันที่ใบอนุญาต: 19 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 25000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 40000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 60000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 60000000 บาท