โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ สมุทรปราการ 10280

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-13/55สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสารปรับปรุงดินจากอาหาร มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย กากตะกอน

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 4 พุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-27010557

โทรศัพท์: 04301

โรงงานประเภท: 5000000

เงินทุน: 7 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 24120 แรงม้า

TSIC: 21 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 3600000

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท