โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เจแอนด์บี (ราชสาส์น) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยาสีฟัน อยู่ที่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20240033025626

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจแอนด์บี (ราชสาส์น) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจแอนด์บี (ราชสาส์น) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 100922181223

ทะเบียนเดิม: จ2-47(4)-1/62ฉช

ประกอบกิจการ: ผลิตยาสีฟัน

สถานที่ตี้ง: 77 8 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 4704

เงินทุน: 10500000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 48.13 แรงม้า

TSIC: 20231

วันที่ใบอนุญาต: 6 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1900000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5600000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท