โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เจริญทรัพย์ 111 (2018) จำกัด

ประกอบกิจการ เก็บรักษาข้าวสาร คัดคุณภาพข้าวสารเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20460020225621

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจริญทรัพย์ 111 (2018) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจริญทรัพย์ 111 (2018) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-2(5)-1/62กส

ประกอบกิจการ: เก็บรักษาข้าวสาร คัดคุณภาพข้าวสารเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 178 6 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์: 096-2895459

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00205

เงินทุน: 10700000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 47 แรงม้า

TSIC: 52102

วันที่ใบอนุญาต: 23 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3700000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท