โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-42/56สค

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105543015339

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ

สถานที่ตี้ง: 5 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 17500000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 496 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 1 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 8000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท