โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ 188/9 อยู่ที่ ชลบุรี 20000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-15(1)-3/55ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์

ประกอบกิจการ: 188/9

สถานที่ตี้ง: 8 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 01501

โรงงานประเภท: 68071000

เงินทุน: 11 บาท

คนงาน: 248.4 คน

แรงม้า: 15330 แรงม้า

TSIC: 24 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 16000000

มูลค่าที่ดิน: 27071000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท