โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เค-เฟรช จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปผักและผลไม้บรรจุในภาชนะปิดสนิท อยู่ที่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-8(1)-14/61รบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค-เฟรช จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค-เฟรช จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0115547008302

ประกอบกิจการ: แปรรูปผักและผลไม้บรรจุในภาชนะปิดสนิท

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 700, 8885 6 – – ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00801 บาท

คนงาน: 130000000 คน

แรงม้า: 280 แรงม้า

TSIC: 1780

วันที่ใบอนุญาต: 10302

เริ่มดำเนินการ: 26 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 25000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 80000000 บาท