โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2)

ประกอบกิจการ ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 66,000,000 ลิตรต่อปี อยู่ที่ น้ำพอง ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10400189725625

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2)

ทะเบียนพาณิชย์: 0105546135971

ทะเบียนเดิม: 3-17-1/62ขก

ประกอบกิจการ: ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 66,000,000 ลิตรต่อปี

สถานที่ตี้ง: 222 บ้านกุดน้ำใสน้อย 10 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01700

เงินทุน: 1100000000 บาท

คนงาน: 34 คน

แรงม้า: 7636.95 แรงม้า

TSIC: 20114

วันที่ใบอนุญาต: 26 ก.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 10000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 290000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 700000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000000 บาท