โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ อยู่ที่ บางเลน นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-131/56นฐ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0735553001467

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: 448 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 53500000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 10705.6 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 9 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 45000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท