โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เกียรติศักดิ์-ทีพี จำกัด

ประกอบกิจการ คั่วปรุงรสถั่ว อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740009525624

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกียรติศักดิ์-ทีพี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกียรติศักดิ์-ทีพี จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0135561019944

ทะเบียนเดิม: จ3-12(8)-1/62สค

ประกอบกิจการ: คั่วปรุงรสถั่ว

สถานที่ตี้ง: 6/6 4 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01208

เงินทุน: 69500000 บาท

คนงาน: 186 คน

แรงม้า: 190 แรงม้า

TSIC: 10734

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 7 ก.พ. 2562

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 4500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000000 บาท