โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200206825624

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205546008502

ทะเบียนเดิม: จ3-53(4)-38/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 64209 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 038-340230-3

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05304

เงินทุน: 70660000 บาท

คนงาน: 27 คน

แรงม้า: 455 แรงม้า

TSIC: 22220

วันที่ใบอนุญาต: 13 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 35000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 27660000 บาท