โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อูเบะ แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแมกนีเซียมออกซีซัลเฟต อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 91090268225621

ชื่อโรงงาน: บริษัท อูเบะ แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อูเบะ แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105559154864

ทะเบียนเดิม: ข3-42(1)-8/62รย

ประกอบกิจการ: ผลิตแมกนีเซียมออกซีซัลเฟต

สถานที่ตี้ง: 140/6 4 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 04201

เงินทุน: 319000000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 2098.14 แรงม้า

TSIC: 20113

วันที่ใบอนุญาต: 15 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 14 ต.ค. 3105

มูลค่าที่ดิน: 24000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 90000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท