โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-91(2)-1/58อด

ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว

สถานที่ตี้ง: 52 6 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09102

เงินทุน: 5500000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 15.9 แรงม้า

TSIC: 25122

วันที่ใบอนุญาต: 9-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท